فوریه, 2020 بدون نظر پالونیا

آموزش نگهداری موقت نهال پالونیا ریشه لخت پالونیا قبل از انتقال به زمین اصلی

مدت زمان دوره نگهداری موقت نهال : تا باز شدن برگها و شروع بهار
نحوه تطویل دوره نگهداری موقت: انتقال نهال ریشه لخت به نایلکس و یا گلدان در صورت باز شدن برگها
پس از دریافت نهال، آنها را مطابق تصویر فوق به صورت دسته ای با تراکم بالا کنار یکدیگر قرار داده
و روی ریشه های آن را ماسه بادی، خاک باغچه و یا خاک مزرعه ریخته و تا مرحله باز شدن جوانه های برگ فرصت دارید
به همین روش نگهداری نموده و پس از فراغت از آماده سازی زمین و حفر گودال استاندارد کشت نهال پالونیا، آنها را به محل اصلی خود منتقل نمایید.
اگر به هر دلیل قبل از باز شدن برگها موفق به آماده سازی گودال های کشت نهال نشدید،
براحتی می توانید نهالهای ریشه لخت را در نایلکس ارزان قیمت کشت نموده و تا چند ماه بعد
نیز آنها را در محل موقت نگهداری و سپس به زمین اصلی منتقل نمایید.
۵ اسفند ۱۳۹۸
تصویر ارسالی از جناب آقای ادریس کریمی از آذربایجان غربی، مهاباد
نگهداری موقت نهال پالونیا
برچسب ها