مزایای تکثیر پالونیا با روش بذر

فوریه, 2019 بدون نظر پالونیا

تکثیر پالونیا

مزایای تکثیر پالونیا با روش بذر:

۱- امکان تکثیر تعداد زیادی نهال در دوره زمانی کوتاه تر در صورت محدودیت به دسترسی به قلمه ریشه
۲- کاهش هزینه تولید نهال پالونیا در روش تکثیر با بذر نسبت به قلمه ریشه اگر هدف تولید تیراژ بالای نهال پالونیا باشد.
۲- کاهش احتمال خطر انتقال آلودگی قارچی و باکتریایی از پایه مادری به نهالهای تکثیر شده پالونیا در روش بذر نسبت به قلمه ریشه مشروط به اینکه تولیدکننده در مهار آلودگی خزانه موفق باشد.
۴- افزایش تغییرات ژنتیکی و حفظ تنوع ژنتیکی اگر هدف حفظ تنوع جوامع طبیعی جنگل های پالونیا است.

معایب تکثیر با روش بذر:

۱- مشکل در جوانه دار کردن بذر به دلیل داشتن آندوسپرم نامتعارف #بذر_پالونیا و نداشتن ذخیره کافی بذر مشابه گیاهان دیگر مانند بلوط
۲- نیاز به تیمار غیرمعمول بذر پالونیا در محیط مایع که در برخی گونه های پالونیا تیمار هورمونی ضرورت دارد.
۴- گسترش آلودگی بذر آلوده به سایر بذور در محیط مایع و خزانه و یا عدم دسترسی به اکسیژن در حالت غرقاب بذر پالونیا
۵- احتمال ریسک اختلاط بذر دو گونه پالونیا تومنتوسا و  پالونیا فورتنی در بذور فروخته شده به تولید کننده
برچسب ها