آزمایشگاه کشت بافت پالونیا

مزایای تکثیر پالونیا به روش تکثیر با کشت بافت و سلول
فوریه, 2019 بدون نظر پالونیا
مزایای تکثیر پالونیا به روش تکثیر با کشت بافت و سلول: ۱- اطمینان خریداران نهال پالونیا از خرید نهال های پالونیای یکنواخت دارای شناسنامه ژنتیکی مشخص عاری از بیماری تکثیر شده از پایه های مادری رشد سریع. در روش کشت بافت نهال پالونیای تولید شده عاری از تنوع ژنتیکی ...