انتقال نهال پالونیا به زمین اصلی

آموزش نگهداری موقت نهال پالونیا ریشه لخت پالونیا قبل از انتقال به زمین اصلی
فوریه, 2020 بدون نظر پالونیا
آموزش نگهداری موقت نهال پالونیا ریشه لخت پالونیا قبل از انتقال به زمین اصلی مدت زمان دوره نگهداری موقت نهال : تا باز شدن برگها و شروع بهار نحوه تطویل دوره نگهداری موقت: انتقال نهال ریشه لخت به نایلکس و یا گلدان در صورت باز شدن برگها پس از ...