فروش نهال پالونیا کشت بافت

مزایای تکثیر پالونیا به روش تکثیر با کشت بافت و سلول
اسفند, ۱۳۹۷ بدون نظر پالونیا
مزایای تکثیر پالونیا به روش تکثیر با کشت بافت و سلول: ۱- اطمینان خریداران نهال پالونیا از خرید نهال های پالونیای یکنواخت دارای شناسنامه ژنتیکی مشخص عاری از بیماری تکثیر شده از پایه های مادری رشد سریع. در روش کشت بافت نهال پالونیای تولید شده عاری از تنوع ژنتیکی ...
مطالعه بیشتر