مرجع تخصصی پرورش پالونیا

مزایای تکثیر پالونیا به روش قلمه ریشه
فوریه, 2019 ۴ نظرات پالونیا
انواع روشهای تکثیر پالونیا در واحدهای تولیدی مختلف در ایران: ۱- روش تکثیر با بذر ۲- روش تکثیر با قلمه ریشه ۳- روش تکثیر با کشت بافت و سلول