نحوه بیرون کشیدن نهال پالونیا از داخل خاک

فیلم آموزشی نحوه صحیح بیرون آوردن ایمن نهال پالونیا کشت بافتی
سپتامبر, 2019 بدون نظر ویدئو
فیلم آموزشی نحوه صحیح بیرون آوردن ایمن نهال پالونیا کشت بافتی سایز شماره ۲ (ارتفاع ۴۰ سانتی متر سطل ۳.۵) با جلوگیری از واپاشی ریشه؛     واپاشی ریشه؛ یکی از عوامل اصلی تلفات نهالها در زمان کشت می باشد. برخی از دوستان تمایل به سالم نگه داشتن سطل ...