نحوه هرس پالونیا

آموزش هرس پالونیا در سال اول پس از کف بر کردن
video خرداد, ۱۳۹۸ بدون نظر ویدئو
آموزش هرس پالونیا در سال اول پس از کف بر کردن (سال دوم پس از کشت)     در این فیلم نحوه صحیح هرس سال اول پس از کف بری (منظور سال دوم پس از کشت) و ابزار ویژه آن برای تسهیل فرایند هرس تشریح شده است. توجه فرمایید ...
مطالعه بیشتر
آموزش هرس پالونیا در سال دوم پس از کف بر کردن (سال سوم پس از کشت)
video خرداد, ۱۳۹۸ بدون نظر ویدئو
آموزش هرس پالونیا در سال دوم پس از کف بر کردن (سال سوم پس از کشت)     در این فیلم نحوه صحیح هرس سال دوم پس از کف بری (منظور سال سوم پس از کشت) و ابزار ویژه آن برای تسهیل فرایند هرس تشریح شده است. توجه فرمایید ...
مطالعه بیشتر